nyeum /ɲɯm⁵⁵/ vi 不及物动 1be dirty; be filthy 2revile (think someone is filthy) 嫌脏 | vng nga le nyeum ra. He thinks I'm filthy. 他嫌脏我.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注