chvkut /tɕə³¹kut⁵⁵/ v 1shrink 缩成 | vng vngpong kya hreq chvkutsheu. It shrunk into something round. 他缩得象个圆型. 2bend; warp 弯曲

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注