vpvm /ə³¹pəm⁵³/ vi 不及物动 fall (into water) 掉(水里) | vng ngang le vpvm di. He fell in the water. 他掉上水里了.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注