vdvpsheu /ə³¹dəp⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 fall down; slip and fall 跌倒;摔倒 | nagoq vdvpsheu di. The child fell down. 孩子跌倒了.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注