vhrvm /ə³¹xrəm⁵⁵/ vi 不及物动 fall down (伏身)扑(到某物上);撞见 | bvnghreu le vhrvm rang. I fell down onto the blackberry vine. 我扑倒了荆棘上.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注