nvning /nə³¹niŋ⁵⁵/ pro second-person plural, three or more (you) 你们(三以上) | (First Township) nvyeung /nə³¹jɯŋ⁵³/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注