blvt /blət⁵⁵/ v 1braid (hair) 发辫 | vng unei blvtsheu. She's braiding her hair. 她编着头发. 2weave (bamboo items) 编(竹具) | nga hra blvt. I'm weaving a basket. 我在编篮子.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注