etsheu /ɛt⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 1smile 2laugh | tvkya nv'etsheu? Why are you laughing? 你为什么笑? | (First Township) gyetsheu /ɟɛt⁵⁵ɕɯ³¹/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注