dangsheu /dɑk⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 rest against; lean on (of a person) 倚靠 | vya do mvndangsheu neu. Don't lean there. 别靠在那儿. > dang

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注