ben /bɛn⁵⁵/ nclf 名量 1sheet (flat, thin object: paper, flag etc.) (一)片、张(纸,旗) | jvgye ti ben pvbing rang. Give me one piece of paper. 给我一张纸吧. | 2page number (一)页码

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注