dvbeqsheu /də³¹bɛʔ⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 fall; drop 坠落 | vng kyeum'u pang dvbeqsheu. He fell down from the roof. 他从屋顶摔下来. | (Fourth Township) dvbleqsheu /də³¹blɛʔ⁵⁵ɕɯ³¹/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注