nvne /nə³¹nɛ⁵⁵/ pro 1second-person dual (you two) 你们俩 2second-person dual possessive 你们俩的(领属) | (First Township) neungnyi; nvyeung; nvnyi /nɯŋ⁵⁵ɲi⁵⁵; nə³¹jɯŋ⁵⁵; nə³¹ɲi⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注