dang /dɑŋ⁵³/ vt 及物动 1lean (an object) | gya ko do pvdangsheu. Lean this over there. 把这个靠在那儿. 2rely; depend 依靠;依赖 3do for; do in the name of 以...名义 | nga vpei dang wei svlvpsheu. I study for my dad. 我为爸爸读书. | nga na dang wei kvsvnshing. I am proud of him. 我为你骄傲.

dangsheu vi 不及物动 lean 倚靠

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注