vpeur /ə³¹pɯr⁵³/ v dirty; foul 弄脏;弄污(食物) | kaq mi vngza vpeeur ri. The chicken made the food dirty. 鸡把饭弄脏了.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注