roq /rɔʔ⁵⁵/ v dig (trough, ditch) 挖(槽、沟) | gya do chuq pvrooq. Dig a little here. 这儿挖一点. | kongroq roq dig a trench 挖(沟)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注