chin /tɕin⁵⁵/ 1v tie up | lvgru pvchinsheu. Tie up your shoes. 把鞋系上. 2n laces 带子 | lvgru chin shoelaces 鞋带

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注