vjaq /ə³¹ʑɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 dare | ewa svra vcvng le zon ma'vjaq. This kind of thing I don't dare give anyone. 这样的东西(我)不敢交给人家. | kri mvjaqsheu I don't dare ask. 我不敢问.

jaqsheu vi 不及物动 be brave 勇敢

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注