pvng /pəŋ⁵³/ v start; begin; initiate (开始)做;干 | vng gyoq pvng ra. She is starting to weave. 她开始做(织)布了. | (四乡)nvm za pa. It's about to rain. 快要下雨. | (Fourth Township) pa /pɑ⁵³/

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注