tv'kring /tə³¹kriŋ⁵³/ 1n layer; level 2nclf 名量 floor; story (of a building) (一)层(楼) | (First Township) tv'kreung /tə³¹krɯŋ⁵³/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注