vpvng /ə³¹pəŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be bulky (in the extremities) (末端)粗大 | pvreu nvrol vpvng. The bamboo rat has a big behind. 竹鼠的屁股大.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注