tvng /təŋ⁵⁵/ interrog 疑代 1what 什么 2how much; how many 多少;几个 | vtvng e? How much (money) is it? 多少钱? | vtvng mrvng? How far? 多远? | (Fourth Township) ta, vta /tɑ⁵⁵, ə³¹tɑ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注