zom mvdur /zɔm⁵³ mə³¹dur⁵³/ n soft, edible bud of the Chinese mahogany tree (Toona sinensis) 香椿嫩芽(可食) | zom mvdur blvng jin kei nyi. The Chinese mahogany leaves can be cooked and eaten. 香椿嫩芽可以炒吃.

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注