greng /grɛŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be hard | lung wa greng hard as a rock 和石头一样固执 | (First Township) chizvng /tɕi³¹ŋ⁵³/

svgreng vt 及物动 harden 使变硬

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注