Search results for "svm"

leng /lɛŋ⁵³/ v weed; pull up (weeds) 拔(草、小树) | vng svmeu leng di. He went to pull up alder sprouts. 他去拔水冬瓜树(苗)了. | (Fourth Township) teq /tɛʔ⁵⁵/
Comments (0)

 

shingpeq /ɕik⁵⁵pɛʔ⁵⁵/ n tree bark 树皮 | svmeu peq alder bark 水冬瓜树的树皮 | (First Township) sheungceq /ɕɯk⁵⁵cɛʔ⁵⁵/
Comments (0)

 

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2