Browse Tsakhur

q


qaaxasfeil III 🔊qaxasIVazjyarmaqруcколоть, рубитьEngchop
qaaxiyməsd. III qaxiyIVqaxiypl (III, IV)azjyarmaqруcрубитьEngchop
qabaçaisim I, II (-bı) azjqarınquluруcобжораEnggluttonsynəntar 2həbəşikləq`əvuxhnat`ay
qabaxhuriyisim I, II (-er) azjsolaxayруcлевшаEnglefty
qabaqansifət IV azjsolруcлевыйEngleft
qaç`esfeil I, IV, cəm (III, IV) qayç`esIIqaaç`espl (I, II)azjbudamaq, gəmirməkруcрватьEngtake off
qahasfeil IV feil IV 1IVazjqaytarmaqруcорошатьEngirrigate2IVazjalışdırmaqруcзажечьEngignite, light
qaxilesfeil I, IV, pl. (III, IV) qaxiylesIIqaxivlespl (I, II)1I, IIazjboşanmaqруcразводитьсяEngdivorce2I-IVazjburaxmaqруcпропуститьEngforget, leave out
qakkivxhasfeil III qakkixhasIVazjçıxmaqруcсойтиEngcome off
qalyasfeil I, IV qayeelesIIqavaalyasIIIazjgəlməkруcприйтиEngcome
qalyıpk`ınsifət cəm (I, II) qalyıtk`ınpl (III, IV)azjəhatə ədərək, ətrafundaруcв кругEngin.circle
qalyı`iyməsd. I, IV qayeley`iyIVqavalav`iyIIIazjgətirtməkруcпрехать, прийтиEngcome.CAUS
qapxhiyməsd. III qatxhiyIVazjsüpürməkруcметатьEngsweep
qarç`iyməsd. IV qaçç`iyIVqapç`iyIII1azjsayunmaqруcраздеватьEngundress2azjyanaşmaqруcприкасатьсяEngtouch; contact
qarğvasfeil I, II qadğvasIVqabğvaspl (I, II)qadğvaspl (III, IV)azjsürtməkруcмазатьEngrubG`alayçiy Neziree qadğiyn yezen g`abbı haled g`ek`va meed vodunbı.The dishes polished by the tinsmith Nezir shined even brighter.
qarxasfeil I, II qatxasIVqapxaspl (I, II)qatxaspl (III, IV)azjqaşıyıb siyirməkруcскоблитьEngscrape, scrub
qarxiyməsd. I, II qatxiyIVqapxiypl (I, II)qatxiypl (III, IV)qapxiyIIIazjqaşımaqруcчешатьEngscratch; scrape
qarınasifət I, II qadiynIVqabınbıpl (I, II)qadiynbıpl (III, IV)qabınaIIIazjgətirtməkруcпревшийEngreturned
qariyməsd. I, II qadiyIVqapiyIIIazjgəlmək, gayıtmaqруcприйти, привозитьEngcome; bring
qassıliyməsd. IV azjyapmaqруcприлепатьEngstick.to
qattatk`ıniyməsd. IV azjdaşmaqруcперевариваться, переливEngboil.over; over.fill
qattirk`ıliyməsd. I, II qattitk`ıliyIVqattipk`ıliyIIIazjkökələrəkруcжирной, опухатьEngfat; swollen
qats`iyməsd. I, IV qavts`iyqayts`iyIIIazjcana doymaqруcнадоестьEnghad.enough
qavhiyməsd. III 1azjqalamaqруcвключать; жечьEngturn.on; light2azjsu salmaqруcнаправлятьEngdirectxhyan qavhiy
qayq`ənnasifət I qiyeeq`ənnaIIqayq`ənanIVqavayq`ənnaIIIazjgorxmaqруcбоятьсяEngfear