Просмотр цахурских слов


ı`


ı`bəədatisim IV (-bı) 1azjibadətруcмоленныеEngprayers2azjibadətруcпоклонныеEngworship
ı`bratisim IV (-bı) 1azjtəəccübруcудивленнееEngsurprise2azjnümunəруcпримерEngexamplezı vake ı`brat alyaat`aYou are an example for me.
ı`dıq`isim IV (-bı) azjismarişруcпослание, мессажEngmessage
ı`fı`t`iyisim I, II (-er) azjzəif, aciz adam, xəstəməcazруcочень слабыйEngvery.weak; sick
ı`frı`t`isim II (-bı) azjifritəруcведьмаEngwitch
ı`ğı`nzariyisim I, II (-er) azjəlil, xəstəруcбольной, инвалидEngdisabled; sickly
ı`ğiğaniyisim III (-bı) azjçətənə qozруcкрепкий орехEngunshellable nut
ı`ğiykıriyməsd. I, II, IV ı`vğiykıriyIIIazjgəzmək, tərpənməkруcдвыгаться, ходитьEngmove; go
ı`ğviyğınnasifət I-IV azjçətənəруcкрепкий, твердыйEngstrong
ı`hnaisim IV (-bı) əhnadial. var.azjoynaqруcсуставEngjoint
ı`htibarisim IV (-bı) azjehtibar, inamруcдовериеEngtrust
ı`xiyməsd. I, IV (-bı) ı`vxiyIIIazjvurmaqруcбитьEnghit
ı`xnaisim IV (-bı) 🔊azjyaraруcязваEngcut
ı`k`iyk`ıriyməsd. I, IV yı`k`iyk`ıriyIIvuk`iyk`ıriypl (I, II)vuk`iyk`ıriyIIIazjxəstələməkруcзаболетьEngbecome.ill
ı`qqəsfeil I, IV yı`qqəsIIvüqqəsIIIazjgetməkруcсходитьEnggoGina bazareeqa ı`qqes ıkkan.
ı`limisim III (-bı) 1IIIazjelmруcнаукаEngscience2IIIazjbilikруcзнаниеEngknowledge
ı`lyisim IV azjyemek tükəsiруcмальенкий доля едыEngsmall.amount.food
ı`məəratisim IV (-bı) üməərətdial. var.1azjsarayруcдворецEngcastle2azjbəzəkруcнательное украшениеEngjewelry
ı`mı`risim III (-bı) azjömürруcжизньEnglife
ı`mı`r xıliynaisim I, II (-bı) azjuzun ömürlü руcдолгожительEnglong-lived
ı`mraisim III (-bı) azjçiftleşme çağrısıруcпризыв к зачатиюEngmating call (animal)
ı`nzıraisim III azjqoşunруcвременный отрядEnggroup
ı`tabisim IV (-bı) azjirad tutmaqруcиссправленные, управленныеEngguide; direct
ı`visim III (-ar) azjsəs, harayруcкрикEngshout