Просмотр цахурских слов


i


iblisisim I (-ar) azjiblisруcдьяволEngdevil
icisim IV (-bı) azjişarəруcотметкаEngmark
icazaisim III (-bı) azjicazəруcразрешениеEngpermission
iclasisim IV (-bı) azjiclasруcсобраниеEngmeeting
içiyisim II (-er) azjqızруcдевочкаEnggirl
iç`alatisim IV (-bı) azjiçalatруcвнутренностиEngguts
iç`ı`iyisim IV (-bı) azjdaxil etməkруcсладкий сиропEngsweet.soak
iç`ı`iyisim IV (-bı) azjtəqdirруcнаставление, толкованиеEngrequirement
iç`iyməsd. I, IV iyç`iyIIeepç`iypl (I, II)eeç`iypl (III, IV)ivç`iyIIIitteç`iydial. var.azjdaxil olmaqруcзайтиEngenter
iç`navurisim III (-bı) azjqırudulmuş kolbasaруcсушёная колбасаEngdried sausage
idaagisim I (-ar) azjpəyğəmbərруcпророкEngprophet
idaraisim IV (-bı) 1IVazjidarəруcорганизацияEngorganization2IVazjidarəруcуправлениеEngheadquarter
idmanzalisim IV (-bı) azjidmanzalıруcспортзалEnggym
idyaakiymasd. I, III, IV ideekiyIIazjtapmamaqруcненайдённыйEngnot.found
iğeç`iyisim IV (-bı) azjçıxıqруcвывихнутыйEngdislocated
iğelenisim IV azjerişруcутокEngweft
iğelesfeil I 1iğeelesIIiğoolesIIIazjqıvrılmaqруcот боли скручиватьсяEngdouble over2руcходить на четырехEngwalk.on.all.four
iğevç`iyməsd. III azjyumurtadan çıxmaqруcцеплёнок из скарлёпыEngchick.from.shell
ixteletisim IV (-bı) azjsöhbət, ixtilatруcбеседаEngconversation
ixhesfeil I, IV yixhesIIvuxhesIII1azjolmaq, olacaqруcбытьEngbe2I-IIIazjdoğmaq, anadan olmaqруcродитьсяEngbe born3azjolmaqруcполучитьсяEngaccomplish4руcестьEnghaveHambazee yakkıl zı gozeta`a ixhes.
ileylığisim IV (-bı) azjönlükруcфартукEngapron
ilveet`ılisim IV (-bı) руcткатский инструментEngweaving.warp.tool
ilyakkasfeil I, IV ileekasIIilyaakasIIIazjbaxmaqруcсмотретьEnglook
ilyakkiyməsd. I, IV (-bı) ileekiyIIilyaakiyIIIazjbaxıs, müşahidəруcосмотрEnginspection
ilyort`uliyməsd. I, II ılyot`uliyIVilyopt`uliyIIIulyort`uliydial. var.azjqaldırmaqруcосматривать, приподнятьEngpick.up.look.under

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >