Browse Tsakhur


a


ark`ınnasifət I, IIatk`ıninIVapk`ınnaIIIazjgetdiруcпошёлEngwentYurdule şi geeb əq`ənaqa apk`ın.We have come far from our homeland.
ark`uyməsd. I, II (-bı) atk`uyIVapk`uyIIIazjissinməkруcсогреться, нагретьсяEngwarm up
ark`vasfeil I, II atk`vasIVapt`vasIIIazjisinməkруcгретьEngwarm, heatƏliy mık`aalin xaaqa ark`vas ikkeç`u.Because he was cold Ali went home to get warm.
ark`va`asfeil I ark`ve`esIIatk`va`asIVapk`va`asIIIazjisitməkруcнагреватьEngheatSa q`oble qoot`av`u ark`va`asda mana.One, two I'll hit you and you will get warm.
arnaaisim III (-bı) azjsarımsaqруcчеснокEnggarlic
arsisim IV azjhəsab, sayруcдостоверныйEngcounted on; dependableŞaqa arseeqa qarına gade vorna.Bizdə saylan oğlan var.
artezianisim III (-bı) azjartizanруcартезианEngartesian
art`asfeil I, II att`asIVapt`asIIIazjbuxarlanmaqруcиспарятьсяEngevaporateGazel qopxhur, çeydan apt`ına.
arzuisim III (-bı) azjarzu, istekруcмечтаEngdream
asılivallaisim III azjasılılıqруcзависимостьEngdependence
asırisim IV (-bı) azjəsrруcвекEngcentury
aslanisim III (-ar) azjaslanруcлевEnglion
astaisim IV (-bı) azjhalvaруcхалваEnghalvaConi sossas gade ıxhava Biçe adee sa q`əbeen asta ha`u uğul-uşağıs bit`alı`ı.Because her granddaughter-in-law had a baby boy, grandmother Biche prepared halva and gave it to the children.
astafaisim III (-bı) azjastafaруcсосуд для омовенияEngbasin.pitchersynk`urk`ur
astaffurullahisim IV (-bı) azjastafirillahруcнегодованиеEngindignation
astamiyisim IV (-er) azjxəmir kəsənруcскребокEngscraper
astamiy
astarisim IV (-bı) azjastarруcподкладкаEngliningTace g`ümədə ixhecenva cilitk`ays banbaziyn astar iyxhu.In order to be warm Tadji sewed a lining in his vest.
ataisim I Engfather
ata-babaisim III (-bı) azjata-babaруcпрадедEnggreat grandfather
atağarisim III (-ar) azjvələsруcграбEnghornbeam, ironwoodsynvales
Atdaleliyisim I, II azjAtdallıруcиз АтдалаEngFrom Atdal
attaisim IV (-bı) azjxırmanруcгумноEngthreshing floorŞenkiyni ayyamıl sukbı, xhit`abı atteniy ulyaxharanbı.Years ago wheat and oats were ground on the threshing floor.
attaraisim IV (-bı) azjağılруcзагонEngpaddock
attıisim I, II (-bı) azjatlıруcездокEngrider
at`ı`iyməsd. IV azjsuyunu çəkməkруcварить до-того гушееEngthicken by boiling