Komo - English


a
b
bb
c
d
dd
e
g
h
i
ɨ
k
kk
l
m
n
o
p
pp
r
s
ss
t
tt
u
ʉ
w
y
z

pp


ppa kkalakkala n back end of tongue እንጥል
ppanssal n internal organ በሆድ ውስጥ ያሉ ነገር
ppatilagɨ v immobile, be stuck (in narrow place) የማይነቃነቅ ነገር
ppattaagɨ 1v white ነጭ 2n be clean ንፁህ
ppattaagɨ ba kɨmɨ v feel good መልካም ዕድል
ppattilagɨ v stare at ቅጥቅጥ
ppeagɨ v tear off a piece መቆንጠር ፥ቆነጠረ
ppelagɨ v light-skinned, red ቀይ
ppengi n boulder (used for washing clothes) ጠፍጣፋ ድንጋይ
ppenɨ tiss n lower abdomen የሆድ ስር
ppenɨ zii n anus የአር መውጫ ክፍል
ppeŋɨ n flat rockland ንጣፍ አለት
ppeppen n trunk (of tree) ግንድ
ppet ppet adj thin, flimsy ስስ
ppettagɨ v spin መፍተል ፥ፈተለ
ppettagɨ ba she v smile መፍጨት ፥ፈጨ
ppettilagɨ ba bbii v wide-eyed አይን ማፍጠጥ
ppin n ash አመድ
ppippagɨ v 1be spicy ሚጥሚጣ ማቃጠል፥አቃጠለ 2itchy አሳከከ ፥ አቃጠለ ; አሳከከ 3sting መንከስ (ነካሽ)
ppɨppɨsh n ant (sp.) ጉንዳን
ppɨragɨ v remove kernels (from corn) መፈልፈል; ፈለፈለ (በቆሎ ፈለፈለ)
ppɨsha n pan (for roasting coffee) የቡና የበቆሎ መቁያ ምጣድ
ppɨssɨn n internal organ ሆድ ዕቃ
ppɨttɨlɨ n skin infection የሰው ኪንታሮት
ppotagɨ v pick (fom tree) የሆነ ነገር መቁረጥ ፥ቆረጠ

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >