Komo - English


ʉ


ʉlagɨ v 1call ማጥራት ፥አጠራ 2መጥራት ፥ጠራ 3call ጠራ; መጥራት
ʉmagɨ 1v wring ጠመጠመ; መጭመቅ፥ጨመቀ 2n milk አለበ
ʉmɨshagɨ v breastfeed የጡት ወተት
ʉndʉ n tree (sp.) ዛፍ አይነት
ʉp n 1women ሴቶች 2women ወይዘሮች
ʉpaagɨ v be stacked (many things) መታጎር ፥ታጎረ
ʉpɨ bbash n co-wife ባለ ብዙ ሚስቶች
ʉsha dogon n game (trad.) የአራት ድንጋይ
ʉshagɨ v refuse እምቢ በማለት; እምቢ አለ; እንቢ አለ
ʉshagɨ ba bees v refuse (for fear of) የሚያስጣላ
ʉshagɨ ba kʉpɨdʉ v refuse (bad for health) የሚያስጣላ
ʉshagɨ yay v not pay attention to ጆሮ ጠቢ
ʉshala n traditional medicine በሰውነት ላይ የሚቆርጥ