Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

a


à-βá≠tɔ́ɾ–ɔ́1pl.à-βá≠tɔ́ɾ–ɔ́2nFrncelui qui écoute
à-βə́≠tíh–íj-ə̀pl.βà-βə́≠tih–ij-ə̀nFrnvantard
à-βɪ́≠tɪ́m–ɪ̀n-àpl.βà-βɪ́≠tɪ́m–ɪ̀n-ànFrncelui quis se couche
à-wá≠sʊ́ⁿɡ–ápl.βà-wá≠sʊ́ⁿɡ–ánFrnpersonne qui s'étrangle
àn≠dʒàmà1pl.àn≠dʒàmà2nFrnvantardise
às–ɔ̌ː1pl.às–ɔ̌ː2nFrncachette
à≠àdʒàpl.βà≠àdʒànFrncelui qui mâche
à≠àtàpl.βà≠àtànFrnsauveur
à≠bápl.βà≠bánFrncelui qui se marie
à≠bàn–àpl.βà≠bàn–ànFrncomptable
à≠bànà-ɪ̀≠ⁿdʊ̀ːpl.βà≠bànà-ɪ̀≠ⁿdʊ̀ːnFrnoiseau de brousse
à≠bàɾ–àpl.βà≠bàɾ–ànFrncelui qui sarcle
à≠bə́ɾ–íj-ə̀pl.βà≠bə́ɾ–íj-ə̀nFrncelui qui veille
à≠bɪ̀n–àpl.βà≠bɪ̀n–ànFrncelui qui hait
à≠bɪ̀t–àpl.βà≠bɪ̀t–ànFrncelui qui taille
à≠bɪ̌ːɾ–àn-àpl.βà≠běːɾ–àn-ànFrncelui qui se fait des éloges
à≠bɪ̀ᵐbá1pl.à≠bɪ̀ᵐbá2nFrnbergerie; fermeEngfarm
à≠bɪ̀ⁿd–àpl.βà≠bɪ̀ⁿd–ànFrncelui qui ferme
à≠bjə́ɲ–ə̀pl.βà≠bjə́ɲ–ə̀nFrnsage-femme; accoucheuseEngmidwife
à≠bɔ̀–ɔ̀pl.βà≠bɔ̀–ɔ̀nFrncelui qui s'empare de qqch
à≠bùn–ə̀pl.βà≠bùn–ə̀nFrncelui qui ouvre
à≠búⁿd–ə́pl.βà≠búⁿd–ə́nFrncelui qui se retourne
à≠bʊ̀m–àpl.βà≠bʊ̀m–ànFrncelui qui donne un coup
à≠bʊ̀ɾ–ʊ̀n-àn-àpl.βà≠bʊ̀ɾ–ʊ̀n-àn-ànFrnpersonne qui perce
à≠bʊ̀s–àpl.βà≠bʊ̀s–ànFrncelui qui pagaye