Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

i


ìŋg≠wə́nípl.ə̀ŋ≠gwə́nínFrnsourcil; cilEngeyebrow; eyelash
ì≠bànápl.àm≠bànánFrnpasEngfootstep
ì≠bàná ná mʊ́tʊ̀pl.àm≠bàná ɾá βátʊ̀nFrnempreinteEngfootprint
ì≠bánɪ́pl.àm≠bánɪ́nFrnseinEngbreast
ì≠bánɪ́ ná námàpl.àm≠bánɪ́ ɾá námànFrnpis; mamelleEngudder
ì≠bâːkàpl.mʊ̀≠bâːkànFrnmachette de défrichage
ì≠bǎːⁿɡáŋápl.mʊ̀≠bǎːⁿɡáŋánFrnmet de maïs
ì≠bàᵐbàpl.mʊ̀≠bàᵐbànFrnprostitutionEngprostitution
ì≠bə̀núpl.àm≠bə̀núnFrnnoix de kolaEngcola nut
ì≠bə́ɾ–úm-án-ápl.mʊ̀≠bə́ɾ–úm-án-ánFrnlieu rencontreEngmeeting point
ì≠bə́ɾ–úm-ə̀pl.βì≠bə́ɾ–úm-ə̀nFrnrencontreEngmeeting
ì≠bín–ópl.̞̞ì≠bín–ónFrndanse; fêteEngdance; feast
ì≠bírə́pl.àm≠bíɾə́nFrnpalmier; palmier à huileEngpalm tree; oil palm
ì≠bɪ̀n–ápl.àm≠bɪ̀n–ánFrnhaine
i≠bɪ́ɾápl.mʊ̀≠bɪ́ɾánFrnfosseEngpit
ì≠bɪ̀ⁿd–àpl.mʊ̀≠bɪ̀ⁿd–ànFrnfermeture
ì≠bɔ̀bɔ̀kɔ̀pl.mʊ̀≠bɔ̀bɔ̀kɔ̀nFrnphase bébéEnginfancy
ì≠bú–t-ík-ìpl.mù≠bú–t-ík-ìnFrncouverture
ì≠bùɾúːtùpl.βì≠bùɾúːtùnFrnfoyerEngfireplace
ì≠bwàn–àpl.mʊ̀≠bwàn–ànFrnfiancéEngbethrothed
ì≠bwànàpl.mʊ̀≠bwànànFrnconcubineEngconcubine
i≠βásápl.àm≠básánFrnjumeauEngtwin
ì≠βásá1pl.ì≠βásá2nFrndanse des jumeauxEngtwins dance
ì≠çípl.βì≠çinFrndetteEngdebt
ì≠də̀ːɾə̀pl.βì≠də̀ːɾə̀nFrnsupplication