Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

m


m-bá≠tɔ́ɾ–ɔ́1pl.m-bá≠tɔ́ɾ–ɔ́2nFrnl'écouteEnghearing
máná1pl.máná2nFrndessus; le haut; cielEngtop; sky
máŋá1pl.máŋá2nFrnocéan; merEngocean; sea
mátá1pl.mátá2nFrnpersonne importanteEngimportant person
mà≠áɾʊ́pl.mǎːɾʊ́nFrnmédicament; remèdeEngmedicine
má≠βánumFrndeux (pour les objets )Engtwo
mà≠jà–ák-àn-ànFrnpaiement; versementEngpayment
mà≠jə̀jə́ɾùnFrncrinièreEngmane
mà≠kə́mə́tə̀1pl.màkə́mə́tə̀1nFrnsèveEngsap
mà≠kə́mə́tə̀2pl.màkə́mə́tə̀2nFrnsèveEngsap
mà≠kə́ɾə́1pl.mà≠kə́ɾə́2nFrntache; tachetureEngspot; speckle
mà≠mànànFrnfinEngend
mà≠ndʒànFrncolonne vertébrale; épine dorsaleEngspine; backbone
má≠ndʒʊ́1pl.má≠ndʒʊ́2nFrnchute; cataractEngwaterfall
mà≠ɲánFrnaliments; nourritureEngfood
mà≠pásánFrnnageoireEngfin
mà≠sɔ̀ⁿg–ɪ̀n-ànFrnrelation sexuelleEngsexual relations
mà≠tɪ́já1pl.mà≠tɪ́já2nFrneauEngwater
mà≠tʊ́nFrncendresEngashes
mà≠ⁿdʒánánFrnrepas malaxésEngmeal
mà≠ⁿdʒáŋánFrnbalafonEngbalafon
mǎːⁿgāpl.βà≠mǎːⁿgānFrnmèreEngmother
mə̀də́ŋkə́ɾipl.βà≠mə̀də́ŋkə́ɾinFrnvanEngwinnow
mə̀n–íj-ə́nFrnNord; amontEngnorth
mə́ní1pl.mə́ní2nFrntibiaEngshin