Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

ʊ


ʊ̀≠mèn–àvfraavalerengswallow
ʊ̀≠mèn–èβ-ə̀vfrapardonner
ʊ̀≠mèⁿgə́pl.ɪ̀≠mèⁿgə́nfrapigeon sauvage
ʊ̀≠mjàːn–àvfras'aimer
ʊ̀≠mjɔ́pl.ɪ̀≠mjɔ́nfraqueueengtail
ʊ̀≠mwàt–ɪ̀m-àvfrafaires des éclairs
ʊ̀≠mwàt–ɪ̀n-àpl.̘14vfralancer des éclairs
ʊ̀≠mwɪ̀-mwɪ̀n–àvfrasourireengsmile
ʊ̀≠nàá-nàmb–àvfrabouillirengboil
ʊ̀≠nàndʒ–àvfrabrillerengshine
ʊ̀≠nǎː-nàᵐb–àvfrapréparer; bouillirengprepare
ʊ̀≠nǎːt–àvframonterengmount (v)
ʊ̀≠nàːt–èn-àvfrapiétiner; fouler aux piedsengtrample
ʊ̀≠náᵐb–ávfrapréparerengprepare
ʊ̀≠ndʒàːm–àn-àvfraavoir peur
ʊ̀≠nèm–àvfrasemer; planterengsow; plant
ʊ̀≠nɪ́mɔ́pl.βi≠nɪ́mɔ́nfraroussetteengfruit bat
ʊ̀≠nɪ́ⁿg–ávfraflotterengfloat
ʊ̀≠nɔ̀vfralancerengthrow
ʊ̀≠nɔ̀-nɔ̀–ɔ̀vfratravaillerengwork
ʊ̀≠nɔ́–ɔ́vfrapêcher; hameçon; pêche
ʊ̀≠nɔ́nɔ́pl.ɪ̀≠nɔ́nɔ́2nfratrompe; antenneengelephant's trunk; antenna
ʊ̀≠nɔ́ɾ–ɪ́t-àvfratordreengtwist
ʊ̀≠nɔ̀ⁿg–èt-àvfraplierengfold
ʊ̀≠nʊ́m–ávframordreengbite