Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

m


mɔ̀ⁿdɔ̀1pl.mɔ̀ⁿdɔ̀2nfracivetteengcivet cat
múmú1pl.múmú2nfrasourd-muet; bourgeonengdeaf mute; bud
mùnú1pl.mùnú2nfracerveauengbrain
mù≠sə́pl.mùsə́nfraurineengurine
mʊ́tátʊ́numfratroisengthree
mʊ́≠táánʊ́numfracinqengfive
mʊ̀≠tə̀tə̀ mʊ́tátʊ́numfraquatre centsengfour hundred
mʊ̀≠tə̀tə̀ mʊ́≠tátʊ́numfratrois centsengthree hundred
mʊ̀≠tə̀tə̀ mʊ́≠táːnʊ́numfracinq centsengfive hundred
mʊ̀≠tə̀tə̀ mʊ́≠wánumfradeux centsengtwo hundred
mʊ̀≠tʊ̀pl.βà≠tʊ̀nfrahomme; personneengman; person
mʊ́≠wánumfradeux ( pour les choses )engtwo
mʊ́ⁿdá1pl.mʊ́ⁿdá2nfrafrontengforehead
mʊ̀ⁿdá1pl.mʊ̀ⁿdá2nfraantilopeengantelope
mwábɔ́tɔ́numfradixengten
mwábɔ́tɔ́ ná mʊ́≠tá:nʊ́numfraquinzeengfifteen
mwábɔ́tɔ́ ná mʊ́≠tátʊ́numfratreizeengthirteen
mwábɔ́tɔ́ ná mʊ́≠wánumfradouzeengtwelve
mwábɔ́tɔ́ ná mwáɾátʊ́numfraseizeengsixteen
mwábɔ́tɔ́ ná mwáɾátʊ́ ná ù≠mwə̂ːsǐːnumfradix-septengseventeen
mwábɔ́tɔ́ ná mwə́ɾə́mànumfradix-huitengeighteen
mwábɔ́tɔ́ ná mwə́ɾə́mà nà ù≠mwə̂ːsǐːnumfradix-neufengnineteen
mwábɔ́tɔ́ ná mwə́ːnə́numfraquatorzeengfourteen
mwábɔ́tɔ́ ná úmwə̂ːsǐːnumfraonzeengeleven
mwáɾátʊ́numfrasixengsix