Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

m


m≠bə́ki1pl.m≠bə́ki2nfraesclaveengslave
m≠bə́ɾ–íj-ə̀1pl.m≠bə́ɾ–íj-ə̀2nfraveillée
m≠bə́t–ij-ə́pl.m≠bə́t–íj-ə́nfrasalutation
m≠bə̀ᵐbə̀ɾitʃə̀1pl.m≠bə̀ᵐbə̀ɾitʃə̀2nfratonnerreengthunder
m≠bɥíní1pl.m≠bɥíní2nfrachèvreenggoat
m≠bín–ópl.m≠bin–ónfraobscuritéengdarkness
m≠bìɾìɾípl.m≠biɾiɾinfratumeurengtumor
m≠bǐː1pl.m≠bǐː2nfrapleurs; gémissements; ululationengwailing; ululation (n)
m≠bìᵐbə̀pl.m≠biᵐbə̀nfracadavreengcorpse
m≠bɪ̀jà1pl.m≠bɪ̀jà2nfraan; année; saisonengyear; season
m≠bɪ́n–ápl.m≠bɪ́nánframariée; mariéengbride; groom
m≠bɪ́ɾápl.βà-m≠bɪ́ɾánfraami; camaradeengfriend
m≠bɪ́sá1pl.m≠bɪ́sá2nfrahérissonengcane rat; cutting grass; grass cutter
m≠bɪ̀sɔ́1pl.m≠bɪ̀sɔ́2nfrasacrificeengsacrifice
m≠bɪ́ᵐbɪ́ⁿgɔ́1pl.m≠bɪ́ᵐbɪ́ⁿgɔ́2nfravalléeengvalley
m≠búndʒə́1pl.m≠búndʒə́2nfraficelle; filetengstring
m≠bútínfraqui a beaucoup d'enfants ou de biens domestiques
m≠bʊ́sʊ́1pl.m≠bʊ́sʊ́2nfracalebasseengcalabash
m≠bʊ́tʊ́1pl.m≠bʊ́tʊ́2nfrabulbe; tuberculeengbulb; tuber
m≠bʊ́wá1pl.m≠bʊ́wá2nfraespèce de fourmieengtype of insect
m≠bʊ́wá3pl.m≠bʊ́wá4nfraaugure; présage;engomen
m≠bʊ̀ⁿdá1pl.m≠bʊ̀ⁿdá2nfranoix de cocoengcoconut
m≠bʊ̀ⁿgʊ̀1pl.m≠bʊ̀ⁿgʊ̀2nframaniocengcassava
m≠bwá1pl.m≠bwá2nfrachienengdog
m≠ìnə́1pl.m≠ìnə́2nfrasangengblood