Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

u


ù≠çə́ⁿd–íj-ə̀vfraremplacer; changer
ù≠çít–ə́vfraenroulerengcoil (v)
ù≠çíⁿd–íj-ə̀vfraéteindreengquench; extinguish
ù≠də́ⁿg–j-ə́vfraperdreenglose
ù≠dìⁿg–ə̀vfraaimerenglove
ù≠dùⁿg–úpl.i≠dùⁿgúnfrabruit; sonengnoise; sound
ù≠dʒ–ìj-ə̀vfraempêcherengobstruct
ù≠dʒə̀dʒ–ìj-ə̀vfraaspergerengsprinkle
ù≠dʒə́ɲ–ə̀vfratromperengdeceive
ù≠dʒìn–ə̀vfraarriverengarrive
ù≠dʒìt–àn-àvfraappuyer; presserengpress
ù≠dʒìt–ìm-ìj-ə̀vframenacerengthreaten
ù≠dʒùm–ìj-ə̀vfratremperengsoak
ù≠dʒúɾ–ə́vfras'échapper; couler; égouterengleak; spill
ù≠dʒw–ə́vfragouverner; dominer; commanderengrule over; dominate; order
ù≠dʒw–ə̀vfrafaire des reproches
ù≠hèt–ìj-ə̀vfrasouleverenglift
ù≠hə́ɾ–úm-ə̀vfrarespirerengbreathe
ù≠hə́ᵐb–íj-ə̀pl.̘6vfratourner en rond
ù≠hùkùpl.i≠hùkùnfrafarineengflour
ù≠húm–án-àvfraapparaître; pousserengsprout
ù≠húm–ə́vfrasortirengcome out; exit (v)
ù≠hún–ə́vfrasoufflerengblow
ù≠hùɾ–ùn-ə̀1vfradénouer; défaireenguntie; unwrap
ù≠hùɾ–ùn-ə̀2vfradesserrer; relâcherengloosen