Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

u


ù≠nèt–j-ə̀vfraaiguiserengsharpen
ù≠něːt–ìj-ə̀vfraélever; réhausser; chargerengraise; elevate; load
ù≠nɥíj–ə́vfraremplirengfill
ù≠ním–ə́vfraimmergerengimmerse
ù≠nìⁿg–ə̀vfrasecouerengshake
ù≠nìⁿg–ìɾ-ìj-ə̀vfraamollirengsoften
ù≠núb–át-àvfrafrapper; battreenghit; strike
ù≠núb–âːn-àvfrase battre; combattreengfight
ù≠núb–ə́vfrafrapper; battre; palpiterenghit; palpitate; defeat
ù≠nùm–àn-àvfras'asseoirengsit
ù≠núw–ə́1vfratéter
ù≠núw–ə́2vfratéterengnurse; suckle (tr)
ù≠nùᵐb–ə̀vfrapuer; sentirengstink; smell
ù≠nùⁿg–ə̀vfradiminuerengdecrease
ù≠pìt–j-ə̀vfraespérerenghope
ù≠pùn–àn-àvfraressemblerengresemble
ù≠púᵐb–j-ə́vfraessuyer; rendre propreengwipe
ù≠ɾèh–j-ə̀vfrarallongerenglengthen
ù≠ɾèt–j-ə̀vfrajoindre; unir; relierengjoin; put together
ù≠ɾə́sə́pl.ɪ̀≠ɾə́sə́nfrarizengrice
ù≠rívfraêtre
ù≠ɾì-ɾì–ívfratrainerengdrag
ù≠ɾib–ij-ə̀vfraplonger; tremperengdip
ù≠ɾís–j-ə́vfrasurprendreengstartle; surprise
ù≠ɾǐːm–àn-àvfrafrissonner; tremblerengshiver; tremble