Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

u


ù≠ɾìⁿg–àn-àvfrainterdireengforbid
ù≠ɾìⁿg–ə̀vfrarugir; mugirengroar
ù≠ɾùk–j-ə̀vfrarespecter; honorerengrespect; honour
ù≠ɾùk–úpl.ì≠ɾùk–únfracrainte révérentielle; vénérationengawe; reverence
ù≠ɾùm–ə̀vfragrincer; crierengsqueak
ù≠ɾùn–ə̀vfravieillirengbecome old
ù≠ɾùⁿg–ùt-àn-àvfraflamberengblaze
ú≠sánàpl.̘ɪ́≠sánànfracrevette
ù≠sə́ə́ɾ–ɪ̀t-àpl.̘16vfraposer sur ; déposer
ù≠sə́s–íj-ə̀vfraembêter; dérangerengannoy; disturb
ù≠síj–ə́vfraenduireengsmear
ù≠sìj–ə̀vfrascierengsaw (v)
ù≠sím–án-àvfragémirenggroan
ù≠síɲ–âːn-àvfrafroid; timideengcold (objects); shy
ù≠síɾ–ə́pl.̘19vfragarder rancune
ù≠sìɾ–ə̀pl.̘18vfraéjaculer
ù≠sìs–ə̀vfraaterrir; se poser; descendre; baisserengland; alight; go down; lower
ù≠sìs–ìj-ə̀vfradéchargerengunload
ù≠sìt–ìj-ə̀pl.̘20vfraexciter
ù≠sóɾ–ím-ə̀pl.̘23vfraaspirerengaspirate; breathe?
ù≠sòːɾ–ìj-ə̀pl.̘21vfraépier
ù≠sóⁿg–íj-ə̀vfrase dépêcherenghasten; hurry
ù≠sús–ə́vfrademanderengask; request
ù≠sùᵐb–j-ə̀vfrachasserenghunt
ù≠tíh–íj-ə̀vfraenseigner; montrer; diriger; guiderengteach; to show; lead; guide