Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

u


ù≠tús–úw-ə̀vfraexploserengblow up; inflate
ù≠tùt–ùw-àn-àvfrase disputerengargue
ù≠tùᵐb–ùɾ-àn-àvfranagerengswim
ù≠túᵐb–ús-j-ə̀vfraabuserengabuse
ù≠twə́ɾípl.ì≠twə́ɾínfrafourmi puante
ù≠wèn–ij-ə̀vfraamuser; divertir; distraireengentertain; amuse
ù≠wə́ɲ–úvfraboireengdrink
ù≠wús–án-àvfraurinerengurinate
ù≠wús–ə́vfradéféquerengdefecate
ù≠wùt–ə̀vfracultiverengcultivate
ù≠wùⁿd–ə̀vfraretournerenggo back; return
ù≠wùⁿd–ìj-ə̀vfrafaire répondreengcause to answer; reply
ù≠wùⁿd–j-ə̀1vfrarépondre; rendre; retournerenganswer; reply; return; give back
ù≠wùⁿd–j-ə̀2vfraremettreengput_back
ù≠gíj–ə́vfrasoutenirengsupport
ù≠gínípl.ì≠gínínfrabois; bois à brûlerengwood; firewood
ù≠gíɾ–ə́vfraattendreengwait
ù≠gìɾ–ìt-àn-àvfraserrerengtighten
ù≠gìt–ə̀vfrapasser; filtrer; battreengstrain (v); beat ( grain )
ù≠gúm–íj-ə̀vfralouerengpraise (v)
ù≠gún–ə́vfrachasserengdrive away
ù≠gǔːɾ–ə̀vfrafrotterengrub
ù≠gw–ə́vframourirengdie
ù≠ᵐbə̀ᵐb–ɪ́n-ápl.βà≠ᵐbə̀ᵐb–ɪ́n-ánfraennemiengenemy
ù≠ⁿdíⁿg–íɾ-j-ə̀vfrabalancerengswing