Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

m


m-bá≠tɔ́ɾ–ɔ́1pl.m-bá≠tɔ́ɾ–ɔ́2nfral'écouteenghearing
máná1pl.máná2nfradessus; le haut; cielengtop; sky
máŋá1pl.máŋá2nfraocéan; merengocean; sea
mátá1pl.mátá2nfrapersonne importanteengimportant person
mà≠áɾʊ́pl.mǎːɾʊ́nframédicament; remèdeengmedicine
má≠βánumfradeux (pour les objets )engtwo
mà≠jà–ák-àn-ànfrapaiement; versementengpayment
mà≠jə̀jə́ɾùnfracrinièreengmane
mà≠kə́mə́tə̀1pl.màkə́mə́tə̀1nfrasèveengsap
mà≠kə́mə́tə̀2pl.màkə́mə́tə̀2nfrasèveengsap
mà≠kə́ɾə́1pl.mà≠kə́ɾə́2nfratache; tachetureengspot; speckle
mà≠mànànfrafinengend
mà≠ndʒànfracolonne vertébrale; épine dorsaleengspine; backbone
má≠ndʒʊ́1pl.má≠ndʒʊ́2nfrachute; cataractengwaterfall
mà≠ɲánfraaliments; nourritureengfood
mà≠pásánfranageoireengfin
mà≠sɔ̀ⁿg–ɪ̀n-ànfrarelation sexuelleengsexual relations
mà≠tɪ́já1pl.mà≠tɪ́já2nfraeauengwater
mà≠tʊ́nfracendresengashes
mà≠ⁿdʒánánfrarepas malaxésengmeal
mà≠ⁿdʒáŋánfrabalafonengbalafon
mǎːⁿgāpl.βà≠mǎːⁿgānframèreengmother
mə̀də́ŋkə́ɾipl.βà≠mə̀də́ŋkə́ɾinfravanengwinnow
mə̀n–íj-ə́nfraNord; amontengnorth
mə́ní1pl.mə́ní2nfratibiaengshin