Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

n


námá1pl.námá2nfracouteau de jetengthrowing stick
nàmà1pl.nàmà2nfraanimalenganimal
náná1pl.náná2nfraongleengfingernail
nàⁿg–át-epl.nàⁿgátenfracourengcourtyard
nàⁿgá1pl.nàⁿgá2nfracaseenghut
nèᵐbèɾinfrademainengtomorrow
nɥiː1pl.nɥiː2nfrafuméeengsmoke
nìjó1pl.nìjó2nfraabeilleengbee
nimə́1pl.nimə́2nfraderrière; le dosengback; back
niːmi1pl.niːmi2nfrasplendeur; gloire; réputationengsplendor; glory; reputation
nɪ̀≠tínə́pl.à≠tínə́nfravingtaine
nɪ́ⁿgɔ́1pl.nɪ́ⁿgɔ́2nfrahancheenghip
nɔ̌ː1pl.nɔ̌ː2nfraserpentengsnake
nɔ̌ːⁿdùmə̀1pl.nɔ̌ːⁿdùmə̀2nfraarc-en-cielengrainbow
nù≠bə̀ⁿgə́pl.tù≠bə̀ⁿgə́nfraclocheengbell
nù≠bǐːpl.tù≠bǐːnfracheveux blancsengwhite hair
nù≠bwə̀nə̀pl.tù≠bwə̀nə̀nfranégociation de mariageengmarriage negociation
nù≠hùtúpl.tù≠hùtúnframangousteengmongoose
nù≠kúmə́pl.ə̀≠kúmə́nfrabiens; possessionsengbelongings
nù≠ɲìɲìpl.tù≠ɲìɲìnfralianeengvine
nù≠ɾə́ᵐbə́pl.tù≠ɾə́ᵐbə́nfralangueengtongue
nù≠ɾìⁿgə́pl.tù≠ɾiⁿgə́nfraveineengvein
nù≠gwə́pl.tù≠gwə́nframort; le deuilengdeath; mourning
nùː1pl.nùː2nfrapoisonengpoison
nùːsù1pl.nùːsù2nfrafourmi soldatengarmy ant; soldier ant