Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

i


ìŋg≠wə́nípl.ə̀ŋ≠gwə́nínfrasourcil; cilengeyebrow; eyelash
ì≠bànápl.àm≠bànánfrapasengfootstep
ì≠bàná ná mʊ́tʊ̀pl.àm≠bàná ɾá βátʊ̀nfraempreinteengfootprint
ì≠bánɪ́pl.àm≠bánɪ́nfraseinengbreast
ì≠bánɪ́ ná námàpl.àm≠bánɪ́ ɾá námànfrapis; mamelleengudder
ì≠bâːkàpl.mʊ̀≠bâːkànframachette de défrichage
ì≠bǎːⁿɡáŋápl.mʊ̀≠bǎːⁿɡáŋánframet de maïs
ì≠bàᵐbàpl.mʊ̀≠bàᵐbànfraprostitutionengprostitution
ì≠bə̀núpl.àm≠bə̀núnfranoix de kolaengcola nut
ì≠bə́ɾ–úm-án-ápl.mʊ̀≠bə́ɾ–úm-án-ánfralieu rencontreengmeeting point
ì≠bə́ɾ–úm-ə̀pl.βì≠bə́ɾ–úm-ə̀nfrarencontreengmeeting
ì≠bín–ópl.̞̞ì≠bín–ónfradanse; fêteengdance; feast
ì≠bírə́pl.àm≠bíɾə́nfrapalmier; palmier à huileengpalm tree; oil palm
ì≠bɪ̀n–ápl.àm≠bɪ̀n–ánfrahaine
i≠bɪ́ɾápl.mʊ̀≠bɪ́ɾánfrafosseengpit
ì≠bɪ̀ⁿd–àpl.mʊ̀≠bɪ̀ⁿd–ànfrafermeture
ì≠bɔ̀bɔ̀kɔ̀pl.mʊ̀≠bɔ̀bɔ̀kɔ̀nfraphase bébéenginfancy
ì≠bú–t-ík-ìpl.mù≠bú–t-ík-ìnfracouverture
ì≠bùɾúːtùpl.βì≠bùɾúːtùnfrafoyerengfireplace
ì≠bwàn–àpl.mʊ̀≠bwàn–ànfrafiancéengbethrothed
ì≠bwànàpl.mʊ̀≠bwànànfraconcubineengconcubine
i≠βásápl.àm≠básánfrajumeauengtwin
ì≠βásá1pl.ì≠βásá2nfradanse des jumeauxengtwins dance
ì≠çípl.βì≠çinfradetteengdebt
ì≠də̀ːɾə̀pl.βì≠də̀ːɾə̀nfrasupplication