Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

ɪ


ɪ̀n≠dʒáɾ–ápl.ɪ̀n≠dʒáɾánfralangue; langageenglanguage
ɪ̀≠bə́ⁿɡə́pl.βì≠bə́ⁿɡə́nfraharpeengharp
ɪ̀≠bjàpl.βì≠bjànfracharge; fardeauengload; burden
ɪ̀≠bján–ápl.βì≠bján–ánfraaccouchementenggiving birth
ɪ̀≠bʊ̀m–ápl.βì≠bʊ̀m–ánfrafruitengfruit
ɪ̀≠bʊ̀nàpl.βì≠bʊ̀nànfraboutonengpimple
ɪ̀≠bʊ̀s–àpl.βì≠bʊ̀s–ànfrasalaire du pagayeur
ɪ̀≠bʊ́ⁿɡʊ́pl.βì≠bʊ́ⁿɡʊ́nfratabouretengstool
ɪ̀≠bwɔ́n–ɔ́pl.βì≠bwɔ́n–ɔ́nfrafuite
ɪ̀≠βáβáɾá já ʊ́≠sʊ́ᵐbʊ̀pl.βì≠βáβáɾá βjá ɪ́≠sʊ́ᵐbʊ̀nfralit sec de rivièreengriverbed
ɪ̀≠βánápl.βì≠βánánframensonge; trou; tuyauenglie (falsehood); hole; pipe-stem
ɪ̀≠βásápl.βì≠βásánfranuageengcloud
ɪ́≠βǎːⁿɡāpl.βí≠βǎːᵐgānframotteengclod
ɪ̀≠βɪ́βápl.βì≠βɪ́βánfraboucenghe-goat; billy goat
ɪ̀≠βɪ́ɾápl.βì≠βɪ́ɾánfratombe; tombeauenggrave
ɪ̀≠dɪ́kásàpl.mʊ̀≠dɪ́kásànfrapiocheengpickax
ɪ̀≠dɔ̀ⁿɡɔ̀pl.βì≠dɔ̀ⁿɡɔ̀nfrapays; villageengcountry; ethnic area; village
ɪ̀≠dʒɔ̀ɔ̀pl.βì≠dʒɔ̀ɔ̀nfrapousse; rejetonengshoot
ɪ̀≠hàɾà já tʃɥipl.βì≠hàɾà já tʃɥínfraarête de poissonengfish bone
ɪ̀≠hɪ́:pl.βì≠hɪ:́nfrasourisengmouse
ɪ̀≠hɔ́ já ì≠tánɪ́pl.βì≠hɔ́ βjá ì≠tánɪ́nfragrotteengcave
ɪ̀≠hʊ̀t–àpl.βì≠hʊ̀t–ànfralâche; poltronengcoward
ɪ̀≠jánápl.βì≠jánánfracharbon de boisengcharcoal
ɪ̀≠jásá já mánápl.βì≠jásá βjá mánánfranuageengcloud
ɪ̀≠kàkápl.βì≠kàkánfrarestesengleftovers