Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

u


ùm≠búk–íj-ə́pl.im≠búk–íj-ə́nfravagueengwave
ùm≠búmúpl.ìm≠búmúnfrasableengsand
ùn≠dùmúpl.in≠dùmúnfratasengheap
ùn≠dʒíɾípl.ìn≠dʒíɾínfrasécheresse; famine; disetteengdrought; famine
ùŋ≠gə̀nə́pl.ə̀ŋ≠gə̀nə́nfracolline; monticule; montagneenghill; mountain
ùŋ≠gə̀wùpl.iŋ≠gə̀wùnfraaveugleengblind person
ùŋ≠gúb–ípl.βà-ŋ≠gúb–ínfravoleurengthief
ùŋ≠gútə́pl.iŋ≠gútə́nfraboucheengmouth
ùŋ≠gwə̂ːŋ-gwə́ɾípl.iŋ≠gwə̂ːŋ-gwə́ɾínfralézardenglizard
ùŋg≠ìnípl.b≠ìnínfrahôte; convié; étrangerengguest; visitor; stranger
ù≠bèɾ–j-ə̀vfraprendre soinenglook after
ù≠bə́ɾ–íç-j-ə̀vfraoublierengforget
ù≠bə́ɾ–úm-ə̀vfrarencontrerengmeet
ù≠bɥìj–ə̀vfraeffrayer; traquerengfrighten; stalk
ù≠bín–ə́vfradanserengdance
ù≠bùn–ə̀vfraouvrirengopen
ù≠bùɾ–ij-ə̀vframélangerengmix
ù≠bùɾ–ìt-j-ə̀vfraenchevêtrer; embrouillerengtangle
ù≠bùtùpl.βù≠bùtùnfrapatate douceengsweet potato
ù≠bùùt–j-ə̀vfrabinerenghoe
ù≠bùw–ə̀vfrarécolterengharvest (v)
ù≠búⁿd–ə́vfrase retournerengturn round
ù≠búⁿd–íj-ə̀vfraremuerengstir
ù≠bùⁿg–àn-àvfrapenser; se souvenir; se rappellerengthink; remember
ù≠búⁿg–ún-ə̀vfrarenverser; répandre; terrasserengspill; knock down