Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

w


wàádʒʊ́1pl.wàádʒʊ́2nfraenfanceengchildhood
wǎː≠sɔ́s–ɔ̂ːn-ɔ̀vfraembrasser; donner un baiserengkiss
wàⁿdá1pl.wàⁿdá2nfrachoseengthing
wɪ̀dʒánfrafolieengmadness
wɪ̀n–ɪ́j-ànfraécharde; éclatengsplinter; sliver
wúmə́pl.mə̀≠wúmə́nfrabaobabengbaobab tree
wù≠bə́pl.mà≠bə́nframalengevil; badness
wù≠ɾèⁿgèpl.βì≠ɾèⁿgènfraimbécile; idiotengstupid person
wù≠ɾə́tə́pl.mà≠ɾə́tə́nfraarbreengtree
wù≠ɾə̀ⁿgə̀pl.mà≠ɾə̀ⁿgə̀nfrastupiditéengstupidity
wù≠ɾùn–únfraviellesseengoldage
wù≠sipl.mə̀≠si2nfrajourengday
wù≠sìpl.mə̀≠si1nfrabiensengpossessions
wù≠sópl.mə̀≠sónfradevant; devant; visageengfront; face
wù≠sóónfraaujourd'huiengtoday
wù≠swə́nípl.mə̀≠swə́ninfrahonteengshame
wù≠túːpl.mə̀≠túːnfranuitengnight
wúⁿdìpl.βà≠wúⁿdìnfrafenêtreengwindow
wùⁿdúnfraautrui
wʊ̀≠kánápl.mà≠kánánfradouleurengpain
wʊ̀≠kàwʊ̀pl.mà≠kàwʊ̀nframacaboengcocoyam
wʊ̀≠ɾʊ́ⁿɡʊ́nfrarefus
wʊ̀≠sw–à1pl.wʊ̀≠sw–à2nfrapêche à la barrièreengtype of fishing
wʊ̀≠tʊ́ⁿdʊ́pl.mà≠tʊ́ⁿdʊ́nframangosiengmangosi
wʊ̀≠wàànfrazèleengzeal