Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

b


básápl.βá≠básánfratravail de groupeengbread
báⁿɡàpl.βa≠báⁿɡànfrachanvre indien
báⁿɡáɾápl.βà≠báⁿɡáɾánfraespèce de manioc amère
bɥ≠ìní1pl.bɥ≠ìní2nfraoffre; don
bɥ≠ìnó1pl.bɥ≠ìnó2nfragendre
bɥ≠ìnò1pl.bɥ≠ìnò2nfradysenterie
bɥ≠ìⁿɡòpl.bɥ≠iⁿɡònfracire d'abeilleengbeeswax; bee-bread
bíjə̀1pl.bíjə̀2nfrabière; avocatengbeer; pear
bìɾì-máⁿdʒà1pl.bìɾì-máⁿdʒà2nfraléopardengleopard
biɾíkìpl.βà≠bìɾíkìnfrabriqueengmud block
bìɾó1pl.bìɾó2nfrasaletéengdirty
bíⁿdə́pl.βà≠bíⁿdə́nfraun interdit
bɪ̀≠ɾə́tə̀pl.βà≠ɾə́tə̀nfrapainengbread
bj≠òtì1pl.bj≠òtì2nfracontractionsengcontractions
bw≠àᵐbɪ̀pl.mw≠àᵐbɪ̀nfrairoko
bw≠àⁿɡá1pl.mw≠àⁿɡánfrabois de pirogue
bw≠àⁿɡá2pl.m≠àⁿɡánfrapachisengpachis
bw≠àⁿɡʊ́pl.m≠àⁿɡʊ́nfrapoitrineengchest
bw≠ə̀ⁿdʒínfracirconcisionengcircumcision
bw≠ɪ̀já1pl.bw≠ɪ̀já2nframielenghoney
bw≠ɪ̀ⁿdápl.m≠ɪ̀ⁿdánfrapoumon; foieenglung; liver
bw≠ɔ̀ɾɔ́pl.m≠ɔ̀ɾɔ́nfraespèce d'arbreengtree species
b≠ùɾùpl.m≠ùɾùnframaternité