j≠ìⁿɡ–án-ápl.βj≠ìⁿɡ–án-ánFrnentrée; seuilEngdoorway