ùŋg≠ìnípl.b≠ìnínfrahôte; convié; étrangerengguest; visitor; stranger