mà≠sɔ̀ⁿg–ɪ̀n-ànfrarelation sexuelleengsexual relations